Regulamin Raczadam Kraków

POLSKIE ZRZESZENIE MUAYTHAI

Oddział terenowy RACZADAM Kraków

Regulamin
1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest opłacanie składki członkowskiej oraz rezerwacji miejsca.
2. Składka członkowska nie podlega zwrotowi bez względu na częstotliwość udziału w zajęciach.
3. Odwołanie rezerwacji miejsca jest możliwe do godziny 12:00 dnia poprzedzającego rezerwację.
4. Za stan zdrowia ćwiczących Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Przed przystąpieniem do treningów należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania zezwolenia na uczestnictwo w zajęciach boksu tajskiego.
5. Uczestnikowi naszych zajęć nie wolno wykorzystywać nabytych umiejętności w innym celu niż obrona w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
6. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (krótkie spodenki klubowe muaythai oraz koszulka klubowa). Pełen strój klubowy wymagany jest od początku drugiego miesiąca liczonego od daty rozpoczęcia treningów.
7. Uczestnicy zajęć mogą ćwiczyć tylko w obecności instruktora i obowiązani są stosować się do jego poleceń.
8. W trakcie ćwiczeń należy zachować należytą ostrożność w trosce o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących.
9. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
10. Ze sprzętu specjalistycznego (worki, tarcze, manekiny, itp.) należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a po zakończeniu treningu należy odłożyć sprzęt na miejsce.
11. Zabrania się wnoszenia szklanych opakowań i ostrych przedmiotów na salę ćwiczeń.
12. Za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali ćwiczeń Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby ćwiczące samodzielnie i nie przestrzegające podstawowych zasad bezpieczeństwa.
14. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionego regulaminu grozi usunięciem z zajęć.
Regulamin Płatności
Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta
I. Definicje
1. „Klub” – klub sportowy Raczadam Kraków mieszczący się przy al.Focha 40, 30-119 Kraków, jako oddział terenowy Polskiego Zrzeszenia Muaythai mający swoją siedzibę pod adresem al.Focha 40,
30-119 Kraków
2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych
3. „Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub
4. „Karnet” - jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu
5. „Jednorazowe Wejście” - jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do wejścia do Klubu
II. Zasady Ogólne
1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się poprzez okazanie ważnego Karnetu czy zakupienia Wejścia Jednorazowego.
2. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej Panelu Klienta
3. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Polskiego Zrzeszenia Muaythai „RACZADAM”.
4. Internetowy Panel Klienta umożliwiają: dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.
II. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną
1. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
a) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta,
b) jednorazowej płatność kartą lub przelewem elektronicznym
c) przelewem
2. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Internetowego Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu
3. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:
a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,
c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
f) Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.
4. Klient jest zobowiązany:
a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.
b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.
5. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem.
7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
III. Zwroty, reklamacje
1. Klient ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej.
2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
3. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej.
4. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
a) podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania);
b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;
c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;
5. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.
VI. Uwagi końcowe
1. Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Polskie Zrzeszenie Muaythai zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.